1- با توجه به کامل بودن نرم افزارهای ترازسنگ و ترازساز شرکت ترازسيستم مفتخر است با توجه به تجارب ارزشمند خود در زمينه مشاغل مختلف (صنايع توليدی و بازرگانی) ميتواند با مشاوره های مختلف نيازهای مختلف کاربران را شناسايي و بهترين نرم افزاری را که کليه نيازهای کاربران را در بر ميگيرد در اختيار کاربران خود قراردهد.

 

 

2- بعد از شناسايي کليه نيازمنديهای کاربران،شرکت ترازسيستم اقدام به تهيه و تدراک نرم افزار بهينه در اسرع وقت کرده و نرم افزار بهينه شده را در محل کار مشتری نصب و راه اندازی مينمايد.

 

 

3- بعد از مرحله استقرار و راه اندازی شرکت ترازسيستم اقدام به آموزش قسمتهای مختلف نرم افزار به کاربران مينمايد که کاربران بتوانند به راحتی هر چه تمام در کليه قسمتهای شرکت خود از اين نرم افزار در جهت پيشبرد نرم افزار استفاده کنند.

 

4-با اين که طی ساليان متمادی در بهبود کيفيت و طراحی بدون عيب برنامه تلاش شده است ولی از آنجا که هيچ محصول ساخت بشر بدون نقص نيست ادعا نداريم برنامه ها بدون نقص می باشد. لذا رفع مشکلات ناشی از برنامه نويسی پس از امضای قرارداد ، به صورت رايگان ميباشد.