بعد از شناسايي کليه نيازمنديهای کاربران،شرکت ترازسيستم اقدام به تهيه و تدراک نرم افزار بهينه در اسرع وقت کرده و نرم افزار بهينه شده را در محل کار مشتری نصب و راه اندازی مينمايد.