بعد از مرحله استقرار و راه اندازی شرکت ترازسيستم اقدام به آموزش قسمتهای مختلف نرم افزار به کاربران مينمايد که کاربران بتوانند به راحتی هر چه تمام در کليه قسمتهای شرکت خود از اين نرم افزار در جهت پيشبرد نرم افزار استفاده کنند.