با اين که طی ساليان متمادی در بهبود کيفيت و طراحی بدون عيب برنامه تلاش شده است ولی از آنجا که هيچ محصول ساخت بشر بدون نقص نيست ادعا نداريم برنامه ها بدون نقص می باشد. لذا رفع مشکلات ناشی از برنامه نويسی پس از امضای قرارداد ، به صورت رايگان ميباشد.