تهران – دفتر مرکزی:

تلفن:77601692 (9821+) فکس:77601693(9821+)

همراه:1915297 (902 – 920 – 912 ) 98+

رایانامه: Info@Tarazsystem.com

پيام کوتاه: 50004676

استان مرکزی- محلات:
08643232086 همراه: 09128844011 (جناب آقای اميری)
3314 322 0864 همراه:09181663255(جناب آقای عبدالحسينی)

نيم ور:
5367 332 0864 همراه:09183669037(جناب آقای عبداللهی)

دليجان:
086433215023 همراه:09131057033 (جناب آقای خراسانی)

اصفهان:(محمود آباد)
03113804363 همراه:09135661800 (آقای فتحی)
اصفهان:(رضوانشهر و نجف آباد)
همراه:09139305162 (آقای یوسفی)

یزد:
همراه:09124527365 (آقای حسينی)
قم :
همراه: 09122513693 و 09352140199 (آقای وفايي)