تلفن و همراه

مديرمالی نام شرکت رديف
02177652769  –   02177652770 آقای وفايي

شركت مصفی

1

09127764562

خانم آل داوود شرکت تراشکده 2
02634760416 –  02634760417 خانم عزتی شرکت توزينگر 3
02634713250 – 02634701332 خانم آل داوود مبلمان البرز 4
02636670490 خانم نوری شرکت ليمون 5
02165612176-02165610940-02165612175- 09125657036 آقای سلطانی نيکاچوب 6
02166758458 آقای تهرانی ويوتل 7
09197372686- 02188581380-  02188561381 آقای گلی گروه مسکن اميد 8
02537719223 آقای يوسفی پخش روغن جواديان 9
09121518296 آقای ربيعی پژو امير 10
02536645967- 02536648791 آقای سرکشيک پخش ماندگار 11