با توجه به کامل بودن نرم افزارهای ترازسنگ و ترازساز شرکت ترازسيستم مفتخر است با توجه به تجارب ارزشمند خود در زمينه مشاغل مختلف (صنايع توليدی و بازرگانی) ميتواند با مشاوره های مختلف نيازهای مختلف کاربران را شناسايي و بهترين نرم افزاری را که کليه نيازهای کاربران را در بر ميگيرد در اختيار کاربران خود قراردهد.