تلفن و همراه

مديرعامل/مديرمالی

نام شرکت

رديف

تلفن : 6-56233605     فکس: 56233607

آقای شهبازی

شركت ايران مرمر تهران

1

   تلفن: 56232770    فکس: 56232771

آقای داود افضلی

صنايع سنگ فدک

2

تلفن: 4-56230840     فکس: 56230845

آقای رمضاني

شرکت سنگ آونگ

3

تلفن: 6-56233334   فکس: 56232350

آقای استوار

صنايع سنگ استوار

4

تلفن: 5-56224764     فکس: 56224766

آقای محسنی

سنگبری سلطانی

5
تلفن: 2234 5623       فکس : 2235 5623  آقاي عليزاده سنگبری ساخارا – آ‍ژيانه 6
 فکس:56232891 تلفن:56232890 آقای احسان صلواتی فر شرکت مهساب سنگ 7
              تلفن: 7-56231896 خانم حاج هندی (K2) سنگبری کی تو 8
تلفن: 56235484     فکس: 56235485 آقای فخری سنگبری البرز 9
56231954 تلفن: 3-56231950 آقای شیرمرد شرکت آرمان سنگ ميلاد 10
تلفن: 54-56232753  فکس: 56232583 آقای ابراهيم شفيعی سنگبری طاها 11
فکس:56232274        تلفن:56232207 آقاي قاسمي مهديار سنگ 12
تلفن:7-56233434       فکس: 56233433 خانم کيانی آئينه سنگ افرا 13
تلفن: 56232298     فکس: 56232299     : آقای امينی سنگبری برليان 14
تلفن:56232015 و 56232518 آقای رسول ابراهيمی صنايع سنگ تهران ری 15
تلفن: 56232851         فکس: 56232852 آقای رسول ابراهيمی شرکت سنگ داور 16
تلفن: 5-56232594     فکس: 56232504 خانم مظفري سنگبری ارگ گرانيت 17
تلفن:56232131 خانم جلالی سنگبری سلماس 18
 تلفن: 56222479      فکس: 56224789 آقای افشاری سنگبریبرادران افشاری 19
تلفن: 56232666 خانم فتحی شركت سنگ سبز خاور 20
تلفن: 74-56224673   فکس: 56224675 آقای رضا مختاری سنگبری برادران مختاری 21
تلفن: 40-56233239   فکس: 56233240 آقای رضا مختاری سنگبری طوس 22
تلفن: 59-56232258   فکس: 56232259 آقای موجانی شرکت موجان ايران 23
تلفن: 1-56232970     فکس: 56232971 آقای مهدی افضلی سنگبری فاتح 24
تلفن: 6-56230245     فکس: 56230246 آقای تاجی سنگبری تخت جمشيد نو 25
تلفن: 9-56232608     فکس: 56232609 آقای ناصری گرانيت سنگ محمد 26
تلفن: 3-56235271 فکس:  56235270 آقای مرتضوي/آقاي مقدم مجتمع سنگ نگين سبز 27
 تلفن: 56224787       56222075 آقای سامان صنايع سنگ بهارستان 28
تلفن: 56232077    فکس :56232078     : آقای جوادی سنگبری اديب 29
56230976 تلفن: 0975 5623 و آقای امينی/آقای جلالی سنگ اهورا 30
    فكس:56235565  تلفن: 56235564 آقاي جعفري سنگ آدينه 31
7-56233535 تلفن آقای بهارلويي آذرين سنگ بهارستان 32
56231652 تلفن آقای اسماعيل شفيعی صنايع سنگ ياس کبود 33
    تلفن: 2-56233081 آقای مهدی شفيعی/آقای شهبازی سنگبری اميد 34
تلفن: 56233464 آقای ثنائی سنگبری ثنائی 35
تلفن: 56235831 -56235832    : آقاي ماني فر سنگبري بيستون 36
تلفن:11-56235810 آقاي قرباني سنگبري كتيبه 37
همراه:09121897927 آقاي ملكزاده/آقاي جلالي سنگبری زيگورات 38
تلفن:56233787 آقای سعيدی سنگبری هما 39
تلفن:3-56225481 آقای وطن خواه/آقای رمضانی مرتضی گرانيت 40
تلفن:3-56224740 آقاي جلالي سنگبری برادران سلمي 41
تلفن:56235435 آقاي فرقاني صنايع سنگ پرشين گلف 42
تلفن:56230272   تلفن:56230273 برادارن جمشيدی/آقای شهبازی صنعت سنگ جمشيدی 43
تلفن:56231838 آقای غفاری صنايع سنگ غفاری 44
تلفن:56232517 و 56238996 آقای نمازی/خانم صداقتی صنايع سنگ محمديه 45
تلفن:8-56544850 فكس:56546420 آقاي حسيني/آقاي بابا مرادي ارم سنگان كوثر 46
همراه:09123340544 آقای رحيم افضلی سنگبری ونوس 47
تلفکس : 6-55203645 خانم قنبری / آقای رضا مختاری سنگبری کوهبر 48
تلفن: 7-55207977   فکس: 55207976   : آقای سعيد مختاری صنايع سنگ سينا 49
تلفن:33764878 و 33779360 آقای خوش آمال/خانم ناصری سنگبری خوشبين 50